Gamle protokoller
Lokalhistorisk Arkiv for Vamdrupegnen ligger inde med en række gamle protokoller, de ældste skrevet med gotisk skrift. Nogle af disse er dog afskrevet på maskine og dermed lettere tilgængelige for interesserede brugere
Forhandlingsprotokol for Skolevæsenet i Vamdrup Skoledistrict 1828-1846
Under den sene enevælde blev der taget en række initiativer for at oparbejde demokratiet på græsrodsplan. Der var langt fra tale om demokrati i moderne forstand, men lokalbefolkningen blev holdt fast på en ansvarlighed omkring at få fælles institutioner til at virke, således også skolevæsenet. Under ledelse af sognepræsten skulle en række såkaldte ”skoleforstandere” (5 i alt) forestå opsynet med skolerne i sognet. En vigtig person i kommissionen var sognefogeden.  I begyndelsen var det sognepræsten, som opbevarede skolekassen, men snart overtog sognefoged Conrad Jørgensen denne post. Han benævnes da også ”skolepatron” Da han døde, overtog hans søn Jørgen Conradsen både sognefogedposten og pladsen som skolepatron.
Om der er ført protokol allerede fra 1814 vides ikke. I givet fald er den gået tabt.
Men vi har protokollen fra 1828-1846. Den er blevet renskrevet og findes på arkivet i lettilgængelig form. Herunder følger en oversigt over, hvad man kan få oplysninger om i protokollen:
Hvad fortæller forhandlingsprotokollen?
 • Kaldsretten til lærerembedet  (von Düring på Vamdrupgård og Østerbygård)
 • Om hovedskolen og biskoler (Horskær og Holt
 • Om forældreklager over lang og dårlig skolevej (især fra Ø. Vamdrup)
 • Om undervisningens organisering (fx indbyrdes undervisning)
 • Om skolelærerens løn (penge, brænde, jord til 2 køer og 6 får)
 • Om udredning af skolepenge
 • Om ulovlige forsømmelser og mulkt (evt. straffet med vand og brød)
 • Om indførelse af undervisning i gymnastik
 • Om indførelse af undervisning i badning og svømning
 • Om gymnastikredskaber
 • Om pligt til at møde i kirken til sangundervisning
 • Om bygning af ny skole (hvor nu Vamdrup skole, afdeling vest ligger, ægtkørsel, licitation)
 • Om ansvarsforflygtigelse (kommissionen fralægger sig ansvar for biskolernes tilstand)
 • Om navne på lærere ved hoved- og biskole
 • Om bastruppernes holdning til at komme under hovedskolen
 • Bygning af skoler i Horskær og Holt
 • Om halvårseksamener
 • Om provstesyn
 • Årlige budgetter og regnskaber for skolevæsenet
 • Om oprykning i ældste klasse
 • Om overgang fra skole til konfirmation
 
Skolekommissionsmøder 1846-1856 + skoleregnskaber 1854-1878
Denne protokol findes på Stadsarkivet i Kolding
Der arbejdes på at få denne håndskrevne protokol renskrevet!
Forhandlingsprotokol for Sogneforstanderskabet i Wamdrup og Hjarup for årene 1856-1868
Den første forhandlingsprotokol for Sogneforstanderskabet er tilsyneladende gået tabt.
På Lokalhistorisk Arkiv for Vamdrupegnen findes
 1. En fotokopieret, indbundet, udgave af den håndskrevne protokol
 2. En maskinskrevet, lettilgængelig udgave
 
Valgmetode og medlemmer
I 1855 blev der gennemført en reform, hvorefter de største jordejere ikke automatisk var sikret plads i sogneforstanderskabet. Heller ikke præsten havde automatisk sæde, men skulle indkaldes, hvis det drejede sig om fattigforsorg eller skoleforhold. Nu kunne også husmænd og landarbejdere deltage i valget. Det afgørende var, at man havde selvstændig husstand. Tjenestekarle kunne således ikke stemme.
Skønt antallet af vælgere hermed forøgedes, skete valgene stadigvæk i fuld offentlighed, og demokratiet var yderligere begrænset af, at den rigeste femtedel af vælgerne skulle vælge flertallet af pladserne i forstanderskabet. I Hjarup-Vamdrup var der 7 pladser i sogneforstanderskabet. Her valgte de rigeste altså 4 af forstanderskabets medlemmer. Bastrup hørte indtil 1864 til Skodborg Sogneforstanderskab (dog ikke i skole- og kirkemæssig henseende) Efter den nye grænsedragning kom Bastrup under Hjarup-Vamdrup. Dette medførte, at antallet af sogneforstandere i de sidste år af den periode, protokollen dækker, steg til 9.
Det første halve år føres protokollen af von Düring. Han rejste fra sognet og resten af protokollen føres af kapellan L. Find fra Hjarup
Hvad indeholder protokollen oplysninger om?
 •  Skoler  - skolebyggeri, licitationer, reparation af skoler, ligning over lærernes lønninger, opslag af ledige   stillinger og embedernes besættelse, anlæggelse af skolestier, vedtagelser om enkepension, lærerpensionssager
 •  Fattigvæsenet –godkendelse af fattigvæsenets regnskab, afregninger med andre sogneforstanderskaber ang. Forsørgelsespligt, varetagelse af betroede midler
 • Vejvæsen – åoprensning (hvem skal klare hvad?), vejreparation (hvem skal klare hvad?), broarbejde, offentlige grusgrave, afgørelse af en vejs status (privat vej/offentlig vej, hovedvej/bivej)
 • Militære forpligtelser – udlicitering i forbindelse med 2 heste som soget er forpligtet til at holde for militæret, opgørelser over hvad sognene har måttet levere til den fjendtlige hær i 1864, opgørelse over skadeserstatninger i forbindelse med ægtkørsel i 1864
 • Anmodninger og tilladelser – tilladelser til at drive krohold, tilladelser til udstykning af grunde og tilkøb af jord
 • Behandling af klager – over skatteligning, over manglende offer til lærerne, over ægtkørsel
 • Offentlige bekendtgørelser – bekendtgørelsens ordlyd er normalt ikke afskrevet. Normalt anføres blot, at bekendtgørelsen er fremlagt. Ofte henvises også til en lov, ved angivelse af dato og paragraffer.
 • Offentlige tillidshverv – i protokollen kan man læse, hvem der er taksationsmænd, hegnsynsmænd, brandfogder, forligsmæglere og sognefogeder.
 • Regulativer og instrukser – for året 1866 er en meget omfattende og detaljeret brandinstruks. Den burde nok have haft sin egen protokol! , regulativ over sundhedsvedtægter for Bastrup, over regulativ for biveje og offentlige veje
 • Offentlige byggerier – skolebyggeri, bygning af jordmoderhus
 
Fattigprotokoller
Allerede i 1803 indførtes Fattigkommissioner i alle sogne
For Hjarup-Vamdrup sogne er bevaret protokoller fra
D1 : perioden 1803 – 1830
D2 : perioden 1830 – 1849
Så mangler der protokol fra 1849- 1862
D3 : perioden 1862 – 1903 (herunder 1892-1897 og 1898-1904)